Erik Otte
gitaarlessen
composities voor gitaar en andere instumenten

lesvoorwaarden

Artikel 1 Duur van het lesjaar en vakanties

Het lesjaar valt binnen het schooljaar van het Voortgezet Onderwijs. Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden geen lessen plaats. Het aantal lessen op jaarbasis bedraagt 36 voor leerlingen die 'wekelijks' lessen volgen. Bij latere start in het seizoen wordt dit aantal lessen aangepast.

Artikel 2 Inschrijving

Aanmelding voor de lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Inschrijving vindt plaats door een online aanmelding.
Een inschrijving geldt per schooljaar en dient (als herinschrijving) elk schooljaar opnieuw te worden ingevuld.

Artikel 3 Absentie leerling en docent

Indien een leerling niet op de afgesproken tijd aanwezig kan zijn, dan kan er vooraf in overleg een vervangende lestijd afgesproken worden. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is de leerling betaling verschuldigd. Indien een leerling door ziekte langdurig afwezig zal zijn (langer dan 4 aaneengesloten weken) dan kan op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende restitutie van lesgeld of inhalen van lessen.

Docent: lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden (in bijvoorbeeld gezins- of familieverband), en/of ziekte uitvallen, worden tot en met vier keer binnen een seizoen niet vervangen of ingehaald, er vindt dan geen lesgeldrestitutie plaats. Indien sprake is van een uitval van meer dan 4 lessen in een lesjaar, dan wordt in eerste instantie gezocht naar een ander tijdstip waarop de les gegeven kan worden, of een vervangende docent dan wel: er vindt lesgeldrestitutie plaats.

Artikel 4 Lesgeld

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks, voor de diverse lesvormen, vastgesteld.

Het totaal verschuldigde lesgeld voor het betreffende lesjaar kan als volgt worden voldaan:

- 1 termijn (voor 1 oktober)

- 3 termijnen (voor 1 oktober, 1 januari, 1 april);

- 10 termijnen (1e week september t/m 1e week juni).

Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

De betaling in 10 termijnen dient te geschieden via een automatische overboeking.

Wanneer de leerling zich ná het starten van het lesjaar inschrijft, wordt het lesgeld naar rato berekend.

Artikel 5 Beëindiging lesovereenkomst

Het beëindigen van de lesovereenkomst binnen het schooljaar is niet mogelijk.

Uitzondering kan gemaakt worden in sommige gevallen. Voor het beëindigen van de lesovereenkomst door uitsluitend verhuizing of ziekte, geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Beëindiging dient schriftelijk (e-mail/brief) te worden doorgegeven.

Artikel 6 Akkoordverklaring

Door invullen van het contractformulier bij herinschrijving dan wel het inschrijfformulier van nieuwe een nieuwe leerling verklaart leerling/ouder/verzorger zich uitdrukkelijk bekend en akkoord met de inhoud van deze algemene lesvoorwaarden.

contact